CATEGORIALE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

ARTIKEL 1 - Toepassingsgebied - DEFINITIES

 

Deze categoriale algemene verkoopvoorwaarden (hierna de ‘CAV’) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die op de website worden afgesloten voor het aanbod OUNO by PROLUDIC (hierna ‘de Verkoper’) van producten ten behoeve van personen in het kader van hun beroepsactiviteit in Europees Frankrijk en Corsica (hierna ‘de Klanten of de Klant’), die de ter verkoop aangeboden producten binnen het aanbod OUNO by PROLUDIC van de Verkoper (hierna de ‘producten’) op de website ouno.proludic.fr (hierna ‘de Website’) willen aanschaffen. Deze bepalen de gebruiksvoorwaarden van de Website, waaronder de voorwaarden voor bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele retourzendingen van door de Klanten bestelde producten.

 

Wanneer ze gebruikt worden in deze CAV, hebben de volgende termen de hieronder aangegeven betekenis.

 

Klant :

is elke rechtspersoon (kleine gemeentes, campings van 0 tot 3*, privéscholen ...) die in het kader van zijn beroepsactiviteit handelt, die een online account heeft geopend en tenminste eenmaal op de Site besteld heeft.


Gebruikersnaam:

 

is het e-mailadres dat nodig is om de Gebruiker te identificeren op de Site en zijn account te openen.

Wachtwoord :

 

geeft de reeks tekens aan die de gebruiker geheim moet houden en waarmee hij, in combinatie met zijn gebruikersnaam, toegang heeft tot zijn online account.

Internetprovider:

geeft de Internetprovider van de Verkoper aan (de maker en/of host van de Site)

Producten :

 

geeft de producten aan die te koop worden aangeboden op de Website, te weten de producten uit het ‘OUNO’-aanbod.

Website :

geeft de website ouno.proludic.nl aan

Gebruiker :

geeft elke persoon aan die de Site en de op de Site aangeboden diensten gebruikt.

Verkoper :

geeft de onderneming PROLUDIC aan, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen (SAS) met een kapitaal van 378.800 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te VOUVRAY (37210)ZAC l’Etang Vignon - 181 rue des Entrepreneurs, ingeschreven in het register van handel en ondernemingen van TOURS onder nummer 347 839 193.

APE-code: 3230Z: Productie van sportartikelen

SIRET-nummer: 347 839 193 00021

Europees btw-nummer:FR 30 347839193

Tel.: +33 (0) 2 47 40 44 44 | Fax: +33 (0)2 47 52 65 55

Hotline: +33 (0)2 47 40 44 44 Maandag-vrijdag: 08.30-17.30 uur

E-mail: ouno@proludic.fr

Hoofdredacteur: Denis LE POUPON

Host: [ginger minds], Les Dorides, 1 rue Eugène Varlin - 44100 Nantes - Frankrijk - Tel.: +33 (0) 2 40 69 41 97


 

 

 

De voornaamste kenmerken van de Producten en met name de specificaties, illustraties en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de producten, worden op de Website gepubliceerd in de Ouno by PROLUDIC-catalogus (papier en elektronisch). PROLUDIC behoudt zich het recht voor om het betreffende productassortiment op elk moment te wijzigen. De kenmerken, het gewicht, de afmetingen, foto’s en grafische voorstellingen worden uitsluitend ter indicatie in de catalogi aangegeven.

De Klant moet hiervan kennis nemen voordat hij een bestelling plaatst.

De keuze en de aankoop van een product vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

De foto’s en grafische elementen die op de Website worden weergeven, hebben geen contractwaarde en de Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De Klant moet de beschrijving van elk product doornemen om kennis te nemen van de eigenschappen en essentiële kenmerken hiervan.

De Productaanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zoals wordt aangegeven tijdens het plaatsen van de bestelling.

Deze CAV zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder de voorwaarden die van toepassing zijn op verkopen in winkels en via andere handels- en distributienetwerken.

Ze zijn zonder beperking en voorbehoud van toepassing op alle verkopen die door de Verkoper worden afgesloten met klanten van dezelfde categorie, onafhankelijk van de clausules die mogelijk op de documenten van de Klant voorkomen, en in het bijzonder zijn algemene inkoopvoorwaarden.

Overeenkomstig de geldende regelgeving worden deze CAV stelselmatig ter beschikking gesteld aan elke klant die hierom verzoekt, zodat deze een bestelling bij de Verkoper kan plaatsen. Ze worden ook ter beschikking gesteld voorafgaand aan het afsluiten van een unieke overeenkomst zoals bedoeld in artikel L 441-7 van de (Franse) Handelswet, binnen de wettelijke tijdsperiodes.

Elke bestelling van Producten houdt acceptatie door de Klant in van deze CAV en de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website van de Verkoper voor elektronische bestellingen.

Deze CAV kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de Website en prevaleren in voorkomende gevallen op elke andere versie of eventuele tegenstrijdige documenten.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze CAV en deze te hebben geaccepteerd door het hiervoor bedoelde vakje aan te kruisen voorafgaand aan het gebruik van de online bestelprocedure en de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website. De bevestiging van de bestelling door de Klant houdt acceptatie zonder beperking of voorbehoud van deze CAV in.

Aangezien deze CAV onderhevig kunnen zijn aan latere wijzigingen, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant de versie die op de Website geldt op de datum van bestelling. Wijzigingen in deze CAV zijn van toepassing op de gebruikers van de Website vanaf het moment dat ze online gepubliceerd zijn en kunnen niet van toepassing zijn op eerder afgesloten transacties.

Behalve indien anders bewezen, vormen de gegevens die in het informatiesysteem van de Verkoper geregistreerd zijn het bewijs van alle met de Klant aangegane transacties.

De Klant bevestigt de vereiste competentie te bezitten om de op de Website aangeboden producten te kopen.

 

ARTIKEL 2 - Voorwaarden VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE

 

De Site is gratis toegankelijk voor elke gebruiker die over internettoegang beschikt. De Site is vrij en gratis toegankelijk voor elke professionele gebruiker. De aankoop van een product of dienst of het openen van een klantaccount, of meer in het algemeen het bladeren door de site geldt als acceptatie door de Gebruiker van deze algemene voorwaarden en deze erkent op die manier ook hiervan kennis te hebben genomen.

 

De acceptatie van deze CAV veronderstelt dat de Gebruikers over de hiervoor benodigde juridische competentie en vermogens beschikken.

 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn informatieapparatuur en zijn internettoegang. Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de Site komen ten laste van de Gebruiker/Klant.

 

De Gebruiker kan zijn account slechts raadplegen na invoering van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is verplicht zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en deze niet aan een derde door te geven.

 

De Verkoper zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de Site 24/24 en 7/7 toegankelijk is, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen, storing van de Site waardoor de toegang tot de Site en/of de verschillende diensten van de Verkoper onmogelijk zou worden.

 

De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische onbeschikbaarheid van de verbinding, veroorzaakt door overmacht, onderhoud, update, wijziging van de site, interventie van de host, interne of externe staking, netwerkstoring, onderbreking van de elektriciteitslevering of een onjuiste configuratie of onjuist gebruik van de computer door de gebruiker.

 

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een account aan te maken op de Site indien hij toegang wil hebben tot en wil profiteren van de volgende diensten/aanbiedingen:

-          Een bestelling plaatsen;

-          Informatie ontvangen over Producten en diensten die door de Verkoper worden aangeboden op de site en de eventuele aanbiedingen of promoties met betrekking tot het OUNO-assortiment.

 

Het aanmaken van een account op de Site is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die een rechtspersoon vertegenwoordigen. Elke Gebruiker kan slechts één account aanmaken.

 

Om de account aan te maken, moet de gebruiker een formulier invullen met de volgende gegevens: e-mailadres, aanhef, naam, voornaam, volledig leveringsadres, telefoonnummer, handelsnaam, SIRET-nummer.

 

De Gebruiker en/of Klant is verplicht volledige en exacte informatie te verstrekken. Elke usurpatie van identiteit of valse identiteit kan leiden tot sluiten van de account en rechtsvervolging. Meervoudige inschrijvingen, gebruik van de account door meerdere personen of andere frauduleuze handelingen kunnen tot opzegging van de inschrijving leiden.

Het aanmaken van de account op de Site brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee overeenkomstig de bepalingen in artikel 10 hieronder.

Elke gebruiker is vrij zijn account op de site te sluiten. Hiertoe moet hij een e-mail naar de site sturen waarin hij aangeeft dat hij zijn account wil verwijderen. Hij kan dan geen gegevens meer ophalen.


 

ARTIKEL 3 – Bestellingen

 

De Klant is verantwoordelijk voor de selectie op de Website van de producten die hij wil bestellen, het plaatsen hiervan in zijn winkelwagen en het bevestigen van zijn bestelling, volgens de volgende modaliteiten:

 

-          De Gebruiker kiest het model dat hij wil kopen, en indien van toepassing, het type verankering in de grond;

-          In de winkelwagen heeft de Klant toegang tot de details van zijn bestelling: de nauwkeurige beschrijving van het bestelde product, de prijs en de hoeveelheid, en eventueel de assistentie bij de plaatsing;

-          De Klant moet vervolgens de details van zijn bestelling controleren (verankering, hoeveelheid, prijs, enz.) en kan deze wijzigen, of artikelen toevoegen of verwijderen;

-          In voorkomende gevallen voert de klant de promotiecode in die hij ontvangen heeft, om te profiteren van kortingsprijzen

-          Tijdens de eerste bestelling moet de gebruiker een formulier invullen om een account te openen en een wachtwoord in te stellen;

-          De Klant kan vervolgens de betaalwijze, het type levering, het leveradres en het factuuradres kiezen;

-          Na de keuze van de betaalwijze moet de Klant de bestelling definitief en onherroepelijk bevestigen. Elke bevestigde bestelling brengt een betalingsverplichting met zich mee. Bevestiging van een bestelling is pas mogelijk na acceptatie van de CAV en het vertrouwelijkheidsbeleid van de site door middel van een vakje dat moet worden aangevinkt;

-          Een e-mailbevestiging van de bestelling wordt verzonden en legt de verkoop vast na inning van de volledige verkoopprijs (die geen aanbetaling is).

 

De registratie van een bestelling op de Site door de Internetprovider wordt uitgevoerd zodra de Klant deze CAV accepteert door het hiervoor bedoelde vakje aan te kruisen en door zijn online bestelling te bevestigen door te klikken op de knop (‘De bestelling bevestigen’). Op dezelfde wijze accepteert de Klant de verwerking van verstrekte persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door het hiervoor bedoelde vakje aan te kruisen.

De Klant bevestigt op deze manier zijn definitieve acceptatie van het aanbod met betrekking tot de artikelen in zijn winkelwagen. De Verkoper stuurt de klant een ontvangstbevestiging (via elektronische weg) voor de bestelling die hij geplaatst heeft. Elke bestelling die op de Website is geplaatst, vormt een contract dat op afstand tussen de Klant en de Verkoper is aangegaan.

 

De Klant heeft de mogelijkheid de details van zijn bestelling en de totaalprijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voordat hij zijn acceptatie bevestigd (artikel 1127-2 van het Franse Burgerlijk wetboek). Deze bevestiging houdt acceptatie van deze CAV in en vormt een bewijs van het verkoopcontract.

 

De Klant moet dan ook de juistheid van zijn bestelling controleren en fouten onmiddellijk melden.

 

Contractuele informatie wordt in de Franse taal gepresenteerd en zal uiterlijk op het moment van bevestiging van de bestelling door de Klant, bevestigd worden.

Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze op de Site zichtbaar zijn, zolang de voorraad strekt.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door de Verkoper per e-mail aan de Klant is verzonden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren of annuleren van een Klant met wie hij in geschil is over de betaling van een voorgaande bestelling.

De Klant kan de voortgang van zijn bestelling op de Website volgen.

De Verkoper is niet gemachtigd om zijn producten op de Website aan niet zakelijke consumenten te verkopen, maar uitsluitend aan zakelijke klanten in het kader van hun activiteiten.

 

De Verkoper kan geen wijziging van de bestelling door de Klant accepteren nadat de bestelling is bevestigd en de betaling is uitgevoerd.


 

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 

De producten worden geleverd tegen de geldende prijzen die op de Website zijn gepubliceerd tijdens de registratie van de bestelling door de Verkoper. De prijzen worden uitgedrukt in euro, excl. btw en incl. btw, buiten installatie- en transportkosten. De prijzen houden geen rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper zouden zijn toegekend.

 

Deze prijzen zijn definitief en kunnen niet herzien worden tijdens hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de Website. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen buiten deze geldigheidsperiode. De prijzen zijn exclusief verwerkingskosten, verzendkosten en leveringskosten, die afzonderlijk gefactureerd worden onder de voorwaarden die op de Website zijn aangegeven en worden berekend voorafgaand aan het afronden van de bestelling.

 

De aan de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale aankoopbedrag, inclusief deze genoemde kosten.

 

De Verkoper stelt een rekening op die hij in eerste instantie, na de betaling, per e-mail aan de Klant stuurt en vervolgens overhandigt bij levering van de producten.

 

ARTIKEL 5 - Betalingsvoorwaarden

 

De prijs moet contant en in zijn geheel betaald worden op de dag dat de Klant de bestelling plaatst, per beveiligde betaling en volgens de volgende modaliteiten:

-       per bankpas: bankpas en VISA

De Klant verstrekt het nummer, de afloopdatum en de veiligheidscode van zijn bankpas. Hij bevestigt vervolgens zijn bestelling door te klikken op de knop ‘Bevestigen’. Om de betaling te beveiligen, kan in sommige gevallen de bevestiging van de betaling pas plaatsvinden nadat een 3D-Secure-code van de bank is ingevoerd.

Wij accepteren geen kaarten waarmee uitsluitend geld kan worden opgenomen en prepaid kaarten.

-       per PayPal

Elke houder van een PayPal-account kan online betalen door eenvoudig zijn e-mailadres en wachtwoord voor PayPal op te geven.

-       per bankoverschrijving, binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling door de Klant op de Website

 

Om de betalingen te beveiligen, maakt de Verkoper gebruik van de beveiligde betalingsdienst van het Mercanet-platform, dat voldoet aan de recentste PCI DSS en SSL-normen. De vertrouwelijke gegevens van de Klant (kaartnummer, afloopdatum, veiligheidscode) worden gecodeerd en rechtstreeks naar de server van de bank verzonden, zonder de servers van de Verkoper te gebruiken. Als de bestelling bevestigd is, wordt het betalingsverzoek in real-time naar de beveiligde betalingsserver gezonden. Deze stuurt een autorisatieverzoek aan het kaartnetwerk. De betalingsserver levert een elektronisch certificaat af als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1353 en volgende van het (Franse) Burgerlijk wetboek.

 

Bij een andere betaalwijze als hierboven vermeld (bijvoorbeeld een administratieve storting) en bij te late betaling en storting van de door de Klant verschuldigde bedragen na de periode die op de aan hem gerichte rekening staat vermeld, zal een boete voor te late betaling verschuldigd zijn die berekend wordt op basis van de rente die wordt gehanteerd door de Centrale Europese Bank plus 10 procentpunten. Deze rente wordt toegepast op het bedrag incl. btw dat vermeld staat op de genoemde rekening en is automatisch en van rechtswege verschuldigd aan de Verkoper, zonder voorafgaande formaliteit of ingebrekestelling. Alle door de Klant verschuldigde bedragen worden dan onmiddellijk opeisbaar, zonder afbreuk te doen aan elke andere actie die de Verkoper uit dien hoofde zou kunnen aanspannen tegen de Klant.

Aan deze boete wordt een vaste vergoeding toegevoegd voor incassokosten ter hoogte van een bedrag dat niet lager kan zijn dan 40 euro. Gedeeltelijke betalingen worden als eerste afgetrokken van de boete voor te late betaling, de rente en de oudere schulden.

Niet betaling op de opeisbaarheidsdatum brengt buiten de hiervoor genoemde rente voor te late betaling het volgende met zich mee:

- de onmiddellijk opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen onafhankelijk van de betaalwijze.

- De opeisbaarheid uit hoofde van eerste schadevergoeding en boeteclausule, na ingebrekestelling met verwijzing naar de eerste alinea, van een vergoeding (in aanvulling op de boeterente) gelijk aan 3% per maand van de verschuldigde bedragen, plus eventuele gerechtskosten.

 

Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om, indien niet wordt voldaan aan de hierboven bepaalde betalingsvoorwaarden, de levering van de door de Klant bestelde diensten op te schorten of te annuleren, de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten en eventuele aan de Klant toegekende kortingen te annuleren.

 

Dit geldt ook voor elk eventueel ongerechtvaardigd geschil dat aanhangig wordt gemaakt door middel van PayPal.

 

Door de Klant uitgevoerde betalingen worden pas als definitief beschouwd na effectieve inkassering van de verschuldigde bedragen door de Verkoper.

 

Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om, indien niet wordt voldaan aan de hierboven bepaalde betalingsvoorwaarden, de levering van de lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

 

Er kunnen geen extra kosten, hoger dan de door de Verkoper gedragen kosten voor gebruik van een betaalmiddel, aan de Klant worden gefactureerd.

 

Bij te late betaling en storting van de door de Klant verschuldigde bedragen na de hiervoor bepaalde periodes en na de betaaldatum die op de aan de Klant verzonden rekening staat vermeld, zijn automatisch en van rechtswege boetes verschuldigd aan de Verkoper ter hoogte van de wettelijke rente op het aankoopbedrag incl. btw, zonder voorafgaande formaliteit of ingebrekestelling.


 

ARTIKEL 6 - LEVERINGEN

 

De door de Klant bestelde producten worden geleverd aan het door de Klant bij de bestelling op de Website opgegeven adres, franco bestemming (uitsluitend Europees Frankrijk buiten Corsica), vanaf een minimumbedrag van € 2.000 excl. btw.

 

De modaliteiten en leveringskosten worden op de Website vermeld in de rubriek ‘Levering’.

De leveringstermijnen worden aangegeven tijdens de bestelling. De Verkoper verplicht zich zijn uiterste best te doen om de bestelde producten binnen de aangegeven termijnen te leveren; deze termijnen worden uitsluitend ter indicatie verstrekt. Vertragingen rechtvaardigen in geen geval de annulering van een bestelling en bij het niet respecteren hiervan kan geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van de Verkoper.

Als het vervoersbedrijf de handelswaar terugbrengt naar de Verkoper omdat deze niet aan de Klant overhandigd kon worden, worden de kosten voor de mislukte levering aan de Klant gefactureerd.

 

De levering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of het beheer van het Product.

Behalve in specifieke gevallen of bij onbeschikbaarheid van een of meerdere Producten, worden de bestelde Producten in eenmaal geleverd.

 

De Producten worden getransporteerd voor het risico van de Klant. De Klant moet de staat van de geleverde artikelen bij ontvangst controleren. Bij afwijkingen van het Product (schade, ontbrekend artikel in vergelijking met de bestelbon, beschadigde of geopende verpakking, gebroken artikel enz.) moet de Klant dit op de vervoerder verhalen, op de bestelbon zijn voorbehoud noteren en deze door de bestuurder laten aftekenen, en dit binnen 3 dagen na ontvangst via een aangetekend schrijven aan de vervoerder bevestigen en per e-mail aan het volgende adres: ouno@proludic.fr. Het schrijven moet het voorbehoud of de klachten over non-conformiteit of zichtbare schade van de geleverde producten vermelden (bijvoorbeeld, verpakking beschadigd en geopend ...), met alle bewijsdocumenten (onder andere foto’s). Na deze periode en indien aan deze formaliteiten niet is voldaan, worden de Producten als conform en zonder zichtbare schade beschouwd en kan de Verkoper geen klachten meer accepteren.

 

De Verkoper zal zo spoedig mogelijk en op zijn kosten de geleverde Producten vergoeden of vervangen waarvan de non-conformiteit of de zichtbare of verborgen schade is aangetoond door de Klant, onder de voorwaarden bepaald in deze CAV (onder andere de garanties).

 

De levering wordt door een onafhankelijke vervoerder verzorgd, op het adres dat de Klant tijdens zijn bestelling heeft opgegeven en dat voor de vervoerder eenvoudig bereikbaar is.

 

De levering wordt als uitgevoerd beschouwd wanneer de bestelde producten door de Verkoper aan de vervoerder zijn overhandigd.

 

De pakketten worden door wegvervoerders geleverd. De levering vindt plaats op de stoep en op het toegankelijke adres dat zich het dichtst bij het oorspronkelijk overeengekomen adres bevindt, nadat vooraf een afspraak is gemaakt tussen de Vervoerder en de Klant. De levering van grote pakketten door wegvervoerders is niet mogelijk in smalle straten of moeilijk berijdbare zones. De Klant moet dan ook een bereikbaar leveringsadres opgeven.

 

In het algemeen vindt het lossen plaats met een heftruck; in uitzonderlijke gevallen kan het lossen handmatig plaatsvinden. In dit geval moet de Klant helpen bij het lossen.

 

De Klant erkent dan ook dat de vervoerder de levering moet uitvoeren en dat hij als garantie geen enkel verhaal heeft op de Verkoper indien de vervoerde Producten niet geleverd kunnen worden.

Bij een specifiek verzoek van de Klant met betrekking tot de verpakking, het vervoer of het lossen van de bestelde producten, dat schriftelijk door de Verkoper is bevestigd, worden de hiermee verbonden kosten afzonderlijk gefactureerd volgens een door de Klant geaccepteerde prijsopgave.


 

ARTIKEL 7 - Eigendomsoverdracht – CLAUSULE VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De overdracht van het eigendom van de Producten van de Verkoper aan de Klant vindt pas plaats na volledige betaling van de prijs door deze laatste en onafhankelijk van de leveringsdatum van de genoemde Producten, zelfs indien uitstel van betaling wordt verleend. De overdracht van het risico van verlies en beschadiging van de Producten vindt echter plaats zodra de Producten aan de vervoerder zijn overhandigd.

 

Elke tegengestelde bepaling, met name opgenomen in de algemene aankoopvoorwaarden, wordt als niet geschreven beschouwd.

 

De eenvoudige overhandiging van een verplichting tot betaling (bijv. een wissel) wordt niet als betaling beschouwd uit hoofde van deze bepaling. De clausule van eigendomsvoorbehoud blijft dan ook van kracht tot de effectieve inkassering.

 

De Klant verplicht zich om een verzekering aan te gaan voor de risico’s tot de volledige betaling van de prijs, zelfs in geval van toeval of overmacht, welke polis de subrogatie moet voorzien van de Verkoper in de rechten van de Klant en rechtstreekse betaling van de verzekeringsuitkering aan de eerstgenoemde.

 

In geval van niet betaling van een rekening op de opeisbaarheidsdatum en tenzij de Verkoper besluit liever de algehele afwikkeling van de verkoop te eisen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de verkoop te annuleren na ingebrekestelling en de geleverde producten op te eisen, terwijl de kosten voor retourzending ten laste blijven van Klant en de reeds gedane betalingen in eigendom van de Verkoper blijven als strafbepaling.

 

Zo kan de Verkoper eveneens eenzijdig, na toezending van een ingebrekestelling, een inventaris (laten) opstellen van zijn Producten die in het bezit zijn van de Klant, die zich bij voorbaat verplicht tot het openstellen van zijn opslag, magazijnen of anderszins met dit doel, en zich ervan verzekert dat de identificatie van de producten van de Verkoper altijd mogelijk is.

 

Bij doorverkoop van de producten wordt de vordering van de Verkoper automatisch overgedragen op de vordering van de prijs van de doorverkochte Producten. De Klant verklaart alle vorderingen die zouden voortkomen uit de doorverkoop van niet betaalde Producten over te dragen aan de Verkoper en verplicht zich om deze overdracht op eerste verzoek van de Verkoper te bevestigen.

 

Indien een collectieve procedure tegen de Klant wordt geopend, en onder voorbehoud van bepalingen van openbare orde, is deze verplicht hierover onmiddellijk de directie van de Verkoper te informeren zodat deze zijn clausule van eigendomsvoorbehoud kan doen gelden en zijn vorderingen kan opeisen voor de sluiting van de akte ter controle van de schulden.

 

De lopende bestellingen worden automatisch geannuleerd en de Verkoper behoudt zich het recht voor om de producten op voorraad op te eisen, onder voorbehoud van bepalingen van openbare orde voorzien in de (Franse) Handelswet. De risico's inherent aan het bewaren en de opslag van producten blijven ten laste van de Klant.

 

Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud draagt de Klant de kosten in geval van verlies, vernietiging of wijziging die tussen de levering en de volledige betaling zouden hebben plaatsgevonden.

 

Het is nadrukkelijk bepaald dat de Verkoper de rechten kan doen gelden die hij bezit uit hoofde van deze clausule van eigendomsvoorbehoud, voor elk van zijn vorderingen, op het totaal aan goederen dat in het bezit is van de Klant, daar deze Producten bij afspraak als de niet betaalde Producten zullen worden beschouwd en de Verkoper zal deze kunnen terugnemen of opeisen als schadevergoeding voor alle onbetaalde rekeningen, onverminderd zijn recht op annulering van de lopende bestellingen.


 

ARTIKEL 8 - ANNULERING - RETOURZENDING

 

8-1 Annulering

 

Hoewel de Klant wordt beschouwd als een zakelijke klant die handelt binnen het kader van zijn beroepsactiviteit, geeft de Verkoper de Klant het recht om zijn bestelling te annuleren binnen een periode van 15 dagen na bevestiging van de bestelling door de Klant.

 

Retourzendingen moeten in de oorspronkelijke staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing ...) en met de aankoopfactuur worden teruggestuurd zodat ze in nieuwe staat weer verkocht kunnen worden.

 

Beschadigde, vuile of incomplete producten worden niet teruggenomen.

 

De annulering kan online plaatsvinden via het annuleringsformulier dat op de Website beschikbaar is (in dit geval stuurt de Verkoper de Klant een ontvangstbevestiging op een duurzame drager) of via elke andere, duidelijke en eenduidige verklaring waarin de wens tot annulering binnen de genoemde periode wordt gemeld. Dit recht kan ook worden uitgeoefend door verzending van het annuleringsformulier in bijlage I van deze CAV of elk ander middel waarin duidelijk de wens van de Klant om de bestelling te annuleren, wordt aangegeven.

 

De kosten voor de retourzending komen ten laste van de Klant.

 

De terugbetaling (exclusief verzendkosten) wordt door de Verkoper uitgevoerd na ontvangst van de door de Klant geretourneerde Producten.

 

De retourzending wordt uitsluitend geaccepteerd in de drie hiervoor genoemde gevallen en uitsluitend indien:

-          De producten nooit zijn geïnstalleerd en gebruikt. De producten moeten in nieuwe staat zijn;

-          De geretourneerde producten overeenkomen met de geleverde producten;

-          De producten geretourneerd zijn in hun oorspronkelijke verpakking, in goede staat, in een correct gesloten pakket.

 

8-2 Niet conforme en defecte producten

 

Bij non-conformiteit of defecten die binnen drie dagen na ontvangst zijn gemeld, overeenkomstig de bepalingen in artikel 6 van deze CAV, kan de Klant de artikelen aan de Verkoper terugsturen.

 

In dit geval neemt de Verkoper de retourkosten voor zijn rekening.

 

Bij ontvangst van de betreffende producten controleert de Verkoper de reden van de non-conformiteit of het defect. Indien deze bevestigd wordt, wordt de terugbetaling uitgevoerd van de door de Klant betaalde prijs, inclusief de leveringskosten voor het defecte of non-conforme artikel.

 

Indien de reden van de non-conformiteit of het defect niet bevestigd wordt, zal de Verkoper hierover onmiddellijk de Klant informeren en zal het betreffende artikel aan de Klant worden teruggezonden; de leveringskosten komen ten lasten van de Klant.

 

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid van de Verkoper – Garantie

 

Voor alle etappes voor toegang tot de Site, voor raadpleging, het invullen van formuleren, het plaatsen van een bestelling, de levering van artikelen of een andere dienstverlening, heeft de Verkoper alleen een verplichting tot het ter beschikking stellen van middelen.

 

Dientengevolge kan de aansprakelijkheid van de Verkoper niet worden ingeroepen bij nadelen of schade ten gevolge van het gebruik van internet en geheel onafhankelijk van de ijver en voorzorgsmaatregelen van de Verkoper.

 

In het bijzonder kan geen beroep worden gedaan op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor een verstoring van de levering van de dienst, intrusie van buitenaf of aanwezigheid van een virus. Ook elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd in de zin van de jurisprudentie van het Hof van Cassatie ontheft de Verkoper van elke aansprakelijkheid.

 

De Site bevat hyperlinks die kunnen doorverwijzen naar andere websites. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet worden ingeroepen voor de inhoud van deze Websites indien deze in tegenstrijd zijn met de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen.

 

De Producten die op de Website worden verkocht, voldoen aan de in Frankrijk geldende regels en de prestaties ervan zijn geschikt voor semi-intensief gebruik.

 

De door de Verkoper geleverde Producten worden van rechtswege en zonder bijbetaling, afzonderlijk en volgens de bepalingen van het (Franse) Burgerlijk wetboek gedekt door:

-       de wettelijke conformiteitsgarantie, voor schijnbaar defecte of beschadigde Producten of Producten die niet overeenkomen met de bestelling,

-       de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken door materiaalfouten, ontwerpfouten of productiefouten op geleverde producten die ongeschikt zijn voor gebruik,

 

Bovendien zijn alle onderstaande garanties van toepassing op alle Producten van de Verkoper die worden gepresenteerd in zijn verkoopcatalogi, te weten:

• 2 jaar voor structurele productfouten door een materiaalfout of een productiefout op elk ander onderdeel.

• 5 jaar voor structurele productfouten door een materiaalfout of een productiefout op:

            - veren en mechanische systemen

            - gegoten of rotatiegegoten onderdelen (behalve bewegende systemen)

            - gefelste en gemonteerde elementen van touw

• 5 jaar voor structurele fouten van valbrekende vloeren, ook in situ gegoten vloeren (behalve HCC)

• 10 jaar voor structurele productfouten door een materiaalfout of een productiefout op:

            - metalen onderdelen (behalve veren, bewegende of mechanische systemen en schroeven)

            - onderdelen van HD plastic (behalve bewegende of mechanische systemen)

            - panelen van spaanplaat en persplaat met antislipcoating    

            - palen van houten structuren

• 25 jaar voor structurele productfouten door een materiaalfout of een productiefout op:

            - panelen van gelakte spaanplaat, gekleurde persplaat of polyethyleen

            - palen en chassis van geverfd gegalvaniseerd staal, gegalvaniseerd staal of roestvrijstaal

            - buizen van roestvrijstaal

 

De garantie omvat de levering van reserveonderdelen of gratis reparatie, maar niet de interventie van een technicus.

 

De garantie gaat in op de leveringsdatum van de handelswaar aan de Klant door de vervoerder.

 

Het vervangen of repareren van een onderdeel verlengt de garantieperiode hiervan niet.

 

Om zijn rechten uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper schriftelijk en uiterlijk 3 dagen na levering van de producten informeren over de non-conformiteit van de producten, of binnen 48 uur na de constatering van de verborgen gebreken. Indien nodig moet het speelterrein gesloten worden.

 

De Verkoper zal de Producten of onderdelen onder garantie die non-conform of defect worden bevonden, vergoeden, vervangen of repareren.

 

De verzendkosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de kosten voor retourzending zullen worden vergoed op basis van bewijsdocumenten.

 

De vergoeding van non-conform of defect bevonden Producten zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden na de constatering door de Verkoper van de non-conformiteit of het verborgen gebrek.

 

De terugbetaling zal plaatsvinden via creditering op de bankrekening van de Klant of per bankcheque aan de Klant.

 

In alle gevallen is de garantie van de Verkoper beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de non-conforme of defecte producten.

 

Uitgesloten van de garantie

Zijn uitgesloten van de garantie:

• normale slijtage door gebruik van het materiaal

• esthetische problemen zoals normaal splijten van massief hout en verlijmd hout, verkleuring van geverfde oppervlakken, spaanplaatpanelen, persplaat of polyethyleen, plastic onderdelen en gegoten vloeren.

• beschadiging van het materiaal door een installatie die niet voldoet aan de specificaties van de Verkoper

• beschadiging van het materiaal door het niet respecteren van de specificaties voor reiniging en onderhoud

• beschadiging van het materiaal door afwijkende gebruiksomstandigheden (vandalisme, gebruik zonder toezicht ...)

• uitzetten van de ondergrond door contact met omringende oppervlakken (tegels, randen, oude vloeren ...)

• scheuren van gegoten ondergrond door defecten van de onderlaag

• elk materiaal dat door de klant wordt geleverd of oorspronkelijke, specifieke door de Klant opgelegde bestellingen

• vergoeding voor omzetverlies als een structuur tijdelijk niet gebruikt kan worden.

 

ARTIKEL 10 - BESCHERMING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD

ARTIKEL 11 - Intellectueel eigendom

 

De inhoud van de Website is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot het intellectueel eigendom.

 

Gedeeltelijke of gehele reproductie van deze inhoud is strikt verboden en kan een vervalsingsvergrijp vormen.

 

Bovendien blijft de Verkoper eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, opmerkingen, werken, illustraties, afbeeldingen, foto’s, presentaties, onderzoeken, tekeningen, modellen, prototypes enz. die (zelfs op verzoek van de Klant) worden uitgevoerd met betrekking tot levering van de Producten aan de Klant. De Klant mag de genoemde tekeningen, logo’s, modellen en prototypes enz. dan ook niet reproduceren of gebruiken zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, die hier een financiële vergoeding voor kan vragen.

 

Elke kopie van logo’s, teksten, afbeeldingen of video’s, zonder dat deze lijst volledig is, is strikt verboden en wordt als vervalsing beschouwd. Van elke Klant die zich schuldig maakt aan vervalsing kan de account zonder voorafgaande waarschuwing en zonder vergoeding worden opgeheven, zonder dat deze opheffing door hem als schade kan worden aangevoerd, onverminderd eventuele latere gerechtelijke actie op initiatief van de onderneming van de Verkoper ten aanzien van de Klant.

 

Deze site gebruikt elementen (afbeeldingen, foto’s, content) van de Verkoper.

 

ARTIKEL 12 - Overmacht

 

Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van hun verplichtingen, zoals beschreven in deze CAV, voortkomt uit overmacht, in de zin van artikel 1218 van het (Franse) Burgerlijk wetboek en in de zin van de jurisprudentie van het Hof van Cassatie.

De Partij die de gebeurtenis constateert, moet onmiddellijk de andere Partij informeren over zijn onvermogen om zijn dienstverlening uit te voeren en zich hiervoor rechtvaardigen. De opschorting van zijn verplichtingen kan in geen geval aanleiding geven tot aansprakelijkheid voor niet uitvoering van de betreffende verplichting, of de betaling van schadevergoeding of rente en boete.

De uitvoering van de verplichting wordt opgeschort voor de gehele duur van de overmacht indien deze tijdelijk is. Dientengevolge zullen de partijen hun uiterste best doen om zo spoedig mogelijk de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen te hervatten, na opheffing van de overmacht waardoor hun verplichtingen werden opgeschort. Hiertoe zal de verhinderde partij de andere per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of een andere extragerechtelijke acte informeren over de hervatting van zijn verplichting. Indien de verhindering definitief is, worden deze voorwaarden eenvoudig opgeheven.

Tijdens deze opschorting komen partijen overeen dat de door de situatie veroorzaakte kosten ten laste komen van de verhinderde partij.

 

ARTIKEL 13 - Toepasselijk recht - Taal

 

Deze CAV en de hieruit voortvloeiende handelingen worden geregeerd en zijn onderworpen aan het Franse recht.

 

Deze CAV zijn opgesteld in de Franse taal. Indien ze worden vertaald in een of meerdere buitenlandse talen, is alleen de Franse taal rechtsgeldig in geval van een geschil.

 

ARTIKEL 14 – Geschillen

 

Met uitzondering van bepalingen van openbare orde kunnen alle geschillen die zouden kunnen optreden in het kader van de uitvoering van deze CAV worden voorgelegd aan de Verkoper voorafgaand aan een gerechtelijke actie, om tot een minnelijke schikking te komen. Met het doel om samen een oplossing te vinden voor geschillen die zouden kunnen voorkomen in het kader van de huidige contractuele relatie, komen Partijen overeen dat ze op een willekeurige manier (waaronder videoconferentie of telefonische conferentie) binnen 15 dagen bijeenkomen (dit is 8 dagen in noodgevallen) vanaf de verzending van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging door een van beide partijen.

Deze verzoeningsprocedure of minnelijke schikking vormt een verplichte etappe voorafgaand aan een gerechtelijke actie door een van de partijen. Elke gerechtelijke actie in overtreding van deze bepaling wordt dan ook onontvankelijk verklaard. Indien tijdens de bovengenoemde periode van 15 dagen (of 8 in noodgevallen) echter geen overeenkomst gevonden wordt tussen partijen over een compromis of een oplossing, wordt het geschil voorgelegd aan de hieronder bepaalde rechterlijke competentie.

 

Er wordt nadrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de periodes voor gerechtelijke actie niet opschorten.

 

Indien het conflict blijft bestaan ondanks de poging om tot een minnelijke schikking te komen, kunnen alle geschillen die zouden kunnen voortkomen uit de koop- en verkooptransacties waarop deze CAV van toepassing zijn, met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering, opzegging, gevolgen en effecten ervan en die niet onderling tussen Verkoper en Klant kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de competente rechtbanken in TOURS (Indre-et-Loire).

 

 

ARTIKEL 15 - Voorafgaande informatie aan het contract - Acceptatie door de Klant

 

Het feit dat een persoon op de Website bestelt, houdt volledige acceptatie van deze CAV en verplichting tot betaling van de bestelde Producten in, wat nadrukkelijk bevestigd wordt door de Klant, die ervan afziet om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document dat hij tegen de Verkoper kan aanvoeren.

 

Met betrekking tot vragen in verband met de klantenservice en opdat de Klant zijn recht op toegang, rectificatie en bezwaar voor al zijn persoonsgegevens kan uitoefenen, geeft de Verkoper aan dat zijn adresgegevens de adresgegevens in deze CAV zijn.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de klant schrijven aan het postadres van de onderneming PROLUDIC, 181 rue des Entrepreneurs - ZAC l’Etang Vignon – F-37210 VOUVRAY.

In het kader van de eisen van loyaliteit, goed vertrouwen en informatie voorafgaand aan het contract zoals bedoeld in artikel 1112 en volgende van het (Franse) Burgerlijk wetboek, erkent de Klant dat hij voorafgaand aan de aankoop of het plaatsen van zijn bestelling en het afsluiten van het contract op duidelijke en begrijpelijke manier is geïnformeerd over deze CAV en alle informatie genoemd in artikel L 221-5 van de (Franse) consumptiewet, en met name de volgende informatie:

- de belangrijkste kenmerken van het Product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemiddel en het betreffende Product;

- de prijs van de Producten en bijbehorende artikelen (bijvoorbeeld levering);

- bij uitgestelde uitvoering van het contract, de datum waarop of de periode waarin de Verkoper zich verplicht het Product te leveren, onafhankelijk van de prijs ervan;

- de informatie met betrekking tot de identiteit van de Verkoper (handelsnaam, geografisch adres van de vestiging, en indien afwijkend, het adres van het hoofdkantoor), zijn postadres, telefoonnummer en e-mailadres, en zijn activiteiten indien deze niet duidelijk blijken uit de context;

- het bestaan en de uitvoeringsmodaliteiten van de wettelijke conformiteitsgarantie volgens artikel L 217-1 van de Franse consumptiewet, de garantie tegen verborgen gebreken volgens artikel 1641 van het (Franse) Burgerlijk wetboek en in voorkomende gevallen de handelsgarantie en de klantenservice zoals bedoeld in artikel L 217-15 en L 217-17 van de (Franse) consumptiewet en de modaliteiten van de Verkoper voor de behandeling van klachten;

- de functies van de digitale content en in voorkomende gevallen, de compatibiliteit van deze content met bepaalde materialen of software die bekend zijn of zouden moeten zijn bij de Verkoper;

- de mogelijkheid om een beroep te doen op een gewone bemiddelaar in geval van geschillen;

- de informatie met betrekking tot het recht op bedenktijd (bestaan, voorwaarden, periode, modaliteiten voor uitvoering van dit recht en model terugtrekkingsformulier), de kosten voor retourzending van de producten, de modaliteiten voor opzegging en andere belangrijke contractuele bepalingen;

- de geaccepteerde betaalmiddelen;

- de looptijd van het contract, indien dit voor bepaalde tijd is opgesteld of de voorwaarden voor opzegging ervan bij een contract voor onbepaalde tijd.

 

Na afsluiting van het contract en uiterlijk op het moment van levering wordt deze informatie op een duurzame drager bevestigd. De Klant en de Verkoper moeten deze informatie die persoonlijk aan hun is gericht, opslaan op een duurzame drager zodat ze deze gedurende een passende periode kunnen raadplegen en waardoor de identieke reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk wordt (USB-sticks, dvd, cd-rom, harde schijf enz.)

 

Door onderaan deze CAV te klikken, accepteert de Klant deze CAV nadrukkelijk en accepteert hij ook de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 10.


BIJLAGE I - ANNULERINGSformulier

 

Dit formulier moet uitsluitend worden ingevuld en verzonden indien de Klant zijn bestelling wil annuleren binnen 15 dagen na de bevestiging hiervan door de onderneming PROLUDIC, behalve uitsluitingen of beperkingen in de uitoefening van het annuleringsrecht volgens de toepasselijke CAV.

 

Ter attentie van de onderneming PROLUDIC, in VOUVRAY (37210) ZAC l’Etang Vignon - 181 rue des Entrepreneurs


Ik/wij (1) informeer/informeren(1) u hierbij over de annulering van het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande materiaal:

-       Bestelling van: ............................................................................

-       Bestelnummer: ...........................................................

-       Naam van het klant: ...........................................................................

-       Adres van de klant: .......................................................................

 

Datum:

 

Handtekening van de klant (uitsluitend bij verzending van dit formulier in papiervorm):

 

 

 

 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.